POMOC

Wykres Gantta

Wykres/diagram Gantta stanowi graficzną prezentację projektu podzielonego na etapy i zlecenia rozplanowane w czasie.
Wykres ten można generować z poziomu listy projektów klikając w button "Wykres Gantta" z podręcznego paska opcji danego projektu lub po wejściu w szczegóły projektu klikając w taki sam button.
Możliwość generowania wykresu ma Project Manager danego projektu, osoba której nadano specjalne uprawnienie "Może generować wykres Gannta projektów które widzi" oraz root.

Na wykres Gantta składają się 4 główne elementy:

Filtry rozwiń


Możliwość zdefiniowania filtrów wykresu. Filtr wykonawcy - prezentowane są tylko zlecenia danego wykonawcy lub grupy wykonawców.

Filtr zlecającego - prezentowane są tylko zlecenia zlecone przez wybraną osobę.

Pokazuj archiwalne zlecenia - na wykresie prezentowane są także zlecenia archiwalne.


Klikając w "zamknij filtry" można je ukryć, powiększając tym samym obszar wykresu.


Menu rozwiń


Menu, widoczne po lewej stronie wykresu, wyświetlane są tu etapy projektu oraz ich zlecenia dostępne w momencie rozwinięcia danego etapu (kliknięcie w nazwę etapu rozwija/zwija etap). Po rozwinięciu etapu widoczne są czerwone linie oddzielające jeden etap od drugiego (widoczne także na obszarze wykresu).


Etapy oraz zlecenia ułożone są chronologicznie od najstarszych do najnowszych, obok każdego z nich zawarte są dodatkowe informacje o dacie rozpoczęcia (start), czasie trwania (w dniach), i procencie wykonania (%). Każdy etap posiada także informację o ilości przypisanych do niego zleceń (informacja widoczna na końcu nazwy). Nazwa każdego zlecenia rozpoczyna się od jego numeru. W przypadku zbyt długich nazw etapów lub zleceń prezentowana jest nazwa skrócona, po najechaniu na którą kursorem myszy prezentuje się tooltip z pełną funkcjonującą w systemie nazwą. W przypadku gdy menu posiada wiele elementów można je przewijać w pionie.

Kalendarz rozwiń


Kalendarz dostępny w górnej części wykresu, podzielony na dni i tygodnie od początku projektu (z kilkudniowym zapasem w celu bardziej przejrzystej prezentacji). W górnej części widoczna data początku każdego nowo rozpoczynanego tygodnia, poniżej skrócone oznaczenia dni tygodnia:
(p)oniedziałek, w(torek), ś(roda), c(zwartek), p(iątek) na niebiesko, (s)obota pomarańczowo, (n)iedziela na czerwono). Bieżący dzień wyróżniony jest niebieskim tłem (i białym kolorem czcionki). Natomiast po najechaniu kursorem myszy na wybrany skrot tygodnia (tło zmienia się na szare), w miejscu prezentacji daty podpowiadana jest szczegółowa informacja o tej dacie.


Istnieje także funkcjonalność szybkiego przejścia do bieżącego dnia - wystarczy kliknąć w link "przejdź do dzisiejszej daty" widoczny po prawej stronie kalendarza aby wykres ustawił się na aktualnej dacie. Uwaga, link jest nie widoczny jeśli w kalendarzu brak aktualnej daty.

Wykres rozwiń


Wykres w formie graficzno-tekstowej prezentowane są etapy oraz zlecenia rozmieszczone w czasie (wg. daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia).

Każdy z graficznych słupków rozpoczyna się procentem jego wykonania (stosunek przewidywanego czasu do bieżącego czasu pracy) a także, w przypadku przekroczenia terminu wykonania lub przekroczenia szacunków prezentowane jest specjalne ostrzeżenie w postaci czerwonej "trupiej czaszki". Informacja o procentach wykonania w przypadku przekroczenia szacowanego czasu jest dodatkowo oznaczana kolorem czerwonym.
Aby widoczny był procent postępu, w zleceniu/etapie musi być wprowadzona wartość przewidywanego czasu wykonania.
Etapy i zlecenia archiwalne (zawsze 100% wykonania) mają dodatkowe tekstowe oznaczenie "ARCH" widoczne z lewej strony graficznego słupka oraz posiadają efekt "przeźroczystości".


Każdy z graficznych słupków posiada tooltip z dodatkowymi informacjami, widoczny po najechaniu kursorem myszy na ikonkę [info] (pojawia się w momencie gdy kursor jest w obszarze danego wiersza etapu/zlecenia). W tooltipie zawarte są dane dot.: tytułu, fragmentu opisu, procencie wykonania, terminów, ostrzeżeń dot. przekroczenia terminów lub szacunków, wykonawcy i zlecającego (dla zleceń). Po kliknięciu w ikonkę [info] zostaniemy przeniesieni na stronę szczegółów etapu lub zlecenia. Dla osób posiadających uprawnienie do edycji danego etapu/zlecenia pojawia się także ikonka [edycja] po kliknięciu w którą następuje przejście do formularza edycji etapu/zlecenia.
Aby maksymalnie uprościć nawigację, w wykresie wprowadzona została możliwość szybkiego przejścia do wybranego etapu/zlecenia poprzez kliknięcie w link "zobacz". Link ten wyświetla się tuż przy prawej stronie menu w momencie najechania kursorem myszy na wybrany wiersz na którym nie widać graficznego słupka. Po kliknięciu wykres zostanie automatycznie "przewinięty" do danego etapu/zlecenia.

TEMATY POMOCY